Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928
na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1

Podstawowe parametry techniczne – parametry projektowe


Zakres robót obejmuje rozbudowę Drogi Wojewódzkiej Nr 928 w zakresie m.in.:
- przebudowę drogi o parametrach klasy G o łącznej długości ok. 15 km,
- ujednolicenie szerokości jezdni, poboczy, przebudowa istniejącej konstrukcji nawierzchni z dopuszczeniem nacisku na pojedynczą oś 11,5 tony,
- przebudowę i korektę geometrii istniejących skrzyżowań,
- przebudowę istniejących chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę co najmniej jednostronnych chodników na odcinkach zabudowanych,
- budowę i przebudowę zjazdów,
- przebudowę istniejących zatok autobusowych oraz budowę nowych,
- zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i uspokojenia ruchu,
- budowę sygnalizacji przejść dla pieszych, rowerów, azyli dla pieszych, wysp spowalniających ruch itp.
- wykonanie sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych - ul. Pszczyńska w Gostyniu i ul. Centralna w Kobiórze,
- budowę i przebudowę przepustów,
- przebudowę obiektów mostowych,
- budowę infrastruktury technicznej dla obsługi realizowanego odcinka drogi (np. kanalizacja deszczowa, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu),
- wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego,
- zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi - sieci uzbrojenia terenu i inne, w tym urządzenia melioracji,
- budowę kanałów technologicznych,
- przebudowę ogrodzeń.

Podstawowe parametry techniczne obiektów, przewidzianych do realizacji w ramach zadania są następujące:

Kategoria: wojewódzka
Klasa drogi: G (główna)
Przekrój: 1x2 (jedna jezdnia po dwa pasy ruchu)
Nośność: 115 kN/oś
Kategoria ruchu: KR5
Nawerzchnia: bitumiczna
Szerokość pasa ruchu: 2 x 3,50 m